Logo Gminy Przywidz
Powróć do: Wirtualna gablota

Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu

Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu
w sprawie ogłoszenia otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnego przygotowania i realizacji projektów stanowiących odpowiedź na nabory ogłaszane przez Instytucję Zarządzającą Programem Fundusze Europejskie dla Pomorza na lata 2021—2027.

Cel partnerstwa: wspólne przygotowanie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 projektu/projektów związanych z rozwojem usług społecznych i zdrowotnych skierowanych do mieszkańców gminy Przywidz zagrożonych wykluczeniem ze względu m.in. na wiek lub stan zdrowia, w tym w pierwszej kolejności w ramach konkursu nr FEPM.05.17-IZ.OO-OO 1/24.

l. Warunki jakie muszą spełniać potencjalni Partnerzy 

Składający ofertę powinni:

a)   Wpisywać się w katalog wnioskodawców dla konkursu nr FEPM.05.17-1Z.00-001/24, tj. posiadać status organizacje społecznej lub Tvviązku wyznaniowego lub być przedsiębiorcą.

b)  Wykazać się doświadczeniem w realizacji w okresie ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert zadania/usługi obejmujących świadczenie usług opiekuńczych i/[ub usług asystenckich i/lub innych zadań na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych na terenie województwa pomorskiego.

II.       Zawartość oferty.

Oferta poza wymaganymi załącznikami i dokumentami opisanymi w pkt IV powinna zawierać:

a)    Koncepcję realizacji projektu wpisującego się regulamin konkursu nr FEPM.05.17-1Z.00-001/24.

b)    Propozycję własnego udziału w realizacji projektu.

c)    Opis posiadanego potencjału: osobowego, merytorycznego, doświadczenia analogicznego do zakresu planowanego projektu.

III.     Kryteria oceny.

Gmina Przywidz spośród złożonych ofert dokona wyboru Partnera kierując się następującymi kryteriami:

1. Kryteria opisane w części II pkt a-c:

•    Kryterium a. opisane w części II pkt a: 35 pkt

•    Kryterium b. opisane w części II pkt b: 35 pkt

•    Kryterium c. opisane w części II pkt c: 30 pkt

IV.     Dokumentacja składająca się na ofertę.

Na ofertę składają się co najmniej 

l .       Wykaz zadań zrealizowanych w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert zgodnie z vmaganiem opisanym w Części I pkt b (załącznik nr l).

2.          Formularz oferty - opis tekstowy zawierający wszystkie elementy opisane w Części II pkt a, b i c (załącznik nr 2.)

3.          Wyciąg z odpowiedniego rejestru (np. KRS).

4.          Pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli (w przypadku, gdy ofertę będą podpisywały osoby inne niż uprawnionego do reprezentacji zgodnie z wskazanym rejestrem).

  Fundusze Europejskie Dofinansowane przezURZĄD MARSZAŁKOWSKI dla Pomorza Unię EuropejskąWOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

V.     Termin i sposób składania ofert.

1.         Ofertę należy przesłać w formie papierowej na adres:

Urząd Gminy Przywidz, Gdańska 7, 83-047 Przywidz, w terminie do dnia 18.04.2024r.

2.         Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie zostaną rozpatrzone.

VI.   Pozostałe informacje.

l. Ogłaszający zastrzega sobie prawo do: 

a)    Wyboru co najmniej jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu objętego ogłoszeniem. 

b)    Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

c)    Negocjacji warunków realizacji zadania.

Wszelkie dodatkowe infomacje związane z naborem Partnerów można uzyskać pod nr telefonu

508787177 oraz adresem email: sekretariat@przywidz.pl

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na Partnera Projektu
Format: pdf, 88.72 kB
Załącznik nr 1.docx
Format: docx, 74.92 kB
Załącznik nr 2.docx
Format: docx, 78 kB