Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z 22 kwietnia 2024 r.

OBWIESZCZENIE

MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2024 roku

na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 46 ust. 1 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z póžn zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Sejmik Województwa Pomorskiego uchwały 783/LXlll/24 z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Jednocześnie wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko dla Projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego.

Zapraszam zainteresowanych do składania wniosków do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego oraz Prognozy oddziaływania na środowisko do projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego w terminie do dnia 31 sierpnia 2024 r.

Wnioski do zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego składa się:

  na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym w szczególności poczty elektronicznej   na formularzu w postaci papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego.

Wzór formularza, na którym składa się wniosek, został ustalony rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie wzoru formularza pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego (Dz. U. z 2023 r. poz. 2509) i jest dostępny:

  na       stronie  internetowej      hțțps;l/www.gov.pl/web/rozwoi-technolQgia/fQrmvlarz-pisma  dotyczacegp-aktu-planowąnią-przestrzennego

  na stronie internetowej www.pbpr.pomorskie.pl, zakładka Plan zagospodarowania przestrzennego,   na stronie BIP Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego: https://pbpr.bip.gov.pt/planzagospodarowania-przestrzennegę-wojewodztwa-pomorskiego/    w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk.

Składający wniosek podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada.

Wnioski można składać w postaci:

  papierowej do Marszałka Województwa Pomorskiego na adres: Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk,

  online za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego (https://pbpr.pomprșkie.pt/formularz-wniosku),   za pomocą poczty elektronicznej na adres: plan@pbpr.pomprșkie.pl,   poprzez platformę ePUAP: /PBPR_slupsk/SkrytkaESP

Wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

UWAGA: Liczy się data wpływu wniosku do Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Pomorskim Biurze Planowania Regionalnego w godzinach 8.00 - 15.00.

MARSZAŁEK WOJ EWÓDZTWA
 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informujemy, że:

1.    Złożenie formularza stanowić będzie odpowiedź na niniejsze Ogłoszenie.

2.    Administratorem przetwarzanych danych jest Marszałek Województwa Pomorskiego.

3.    W sprawach związanych z Pana/ Pani danymi osobowymi proszę się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych - adres pocztowy - Pomorskie Biuro Planowania Regionalnego, ul. Straganiarska 24-27, 80-837 Gdańsk, e-mail: iodo@pbpr.pomorskie.pt

4.    Poddane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), tj. procesem sporządzenia projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz innymi przepisami prawa.

5.    Podanie danych jest wymogiem ustawowym, niezbędnym do rozpatrzenia wniosku dotyczącego aktu planowania przestrzennego - projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest pozostawienie formularza bez rozpoznania.

6.    Odbiorcami, do których mogą być przekazane Państwa dane osobowe, mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz podmioty, z którymi PBPR zawarło umowę na świadczenie usług serwisowych dla użytkowanych w Biurze systemów informatycznych.

7.    Ma Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, sprzeciwu, cofnięcia zgody (jeśli została udzielona) oraz skargi do Prezesa UODO.

8.    Zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym pouczam, że w związku z przez Marszałka Województwa Pomorskiego danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postępowania dotyczącego sporządzania projektu zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego województwa pomorskiego, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1, z późn. zm.), przysługuje, jeżeli nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.

9.    Podane dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy, dla potrzeb której zostały zebrane, a następnie będą przechowywane zgodnie z przepisami archiwizacyjnymi.

Pliki do pobrania:

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.