Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

WÓJT GMINY PRZYWIDZ ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko Sekretarza Urzędu Gminy Przywidz

WÓJT GMINY PRZYWIDZ
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na stanowisko

Sekretarza Urzędu Gminy Przywidz

WYMIAR CZASU PRACY -1 ETAT


1. Wymagania niezbędne:

   1.  Obywatelstwo polskie.

   2.  Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

   3.  Niekaralność za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

   4.  Wykształcenie wyższe, preferowane z zakresu prawa lub administracji.

   5. Co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008r. w tym co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w tych jednostkach lub             osoba posiadająca co najmniej czteroletni staż pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art. 2 w/w ustawy oraz co najmniej dwuletni staż pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym w innych jednostkach sektora finansów publicznych.

   6. Nieposzlakowana opinia.

   7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

2. Wymagania dodatkowe:

   1. Znajomość i umiejętność stosowania w praktyce przepisów prawa w zakresie administracji samorządowej oraz procedury administracyjnej.

   2. Zdolność organizacji pracy i zarządzania zasobami ludzkimi.

   3. Umiejętność skutecznej komunikacji oraz pracy w zespole.

   4. Wysoka kultura osobista.

3.  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

   1.  Nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie.

   2.  Zapewnienie właściwego obiegu informacji i dokumentów.

   3. Rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji w Urzędzie.

   4. Wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych.

   5. Nadzór nad przygotowaniem materiałów na sesję Rady Gminy pod względem merytorycznym i formalno-prawnym.

   6. Opracowywanie projektów nnian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

   7. Opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych stanowiskach pracy.

   8. Nadzór nad realizacją kontroli zarządczej.

   9. Nadzór nad procesem pozyskiwania środków zewnętrznych i ich rozliczania.

   10.  Nadzór nad zadaniami z zakresu rozwoju lokalnego i promocji gminy.

   11.  Nadzór nad zadaniami z zakresu pożytku publicznego i wolontariatu.

   12.  Wykonywanie zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

   13.  Nadzór nad podległymi komórkami organizacyjnymi, zgodnie ze schematem organizacyjnym.

   14.  Dbałość o sprawną obsługę interesantów i dobry wizerunek Urzędu.

   15.  Nadzorowanie realizacji uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta.

   16.  Nadzór nad Biuletynem Informacji Publicznej.

4.  Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku

   1. Miejsce pracy- głównie budynek Urzędu Gminy Przywidz przy ul. Gdańskiej 7, praca w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na 1 piętrze, w razie konieczności praca na terenie gminy Przywidz.

   2. W pełnym wymiarze czasu pracy.

   3. Bezpośredni kontakt z interesantami.

   4. Narzędzia pracy: telefon, komputer, fax, kserokopiarka, skaner.

   5. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. 6 Planowane zatrudnienie od czerwca 2024 r.

5. Informacja o wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych

   W Urzędzie Gminy Przywidz w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia był niższy niż 6 %.

6. Wymagane dokumenty:

   1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

   2. Życiorys -CV

   3.  List motywacyjny.

   4. Kopie dokumentów poświadczające wymagane wykształcenie.

   5. Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe kandydata.

   6. Własnoręcznie podpisane oświadczenia o:

      a) nieposzlakowanej opinii,

      b) niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydata na stanowisko konieczne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego),

      c) posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania w pełni praw publicznych,

      d o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na w/w stanowisku,

      e) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub             interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,

      f) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21          listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 530 z późn. zm.)

   7. Oświadczenie lustracyjne lub informacja o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego według załączników I a lub 2a do ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów    (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 430 z późn. zm.) — dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. przystępujących do naboru;

   8. Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

7. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:

   1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz, lub przysłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Przywidz, ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz).

   2) Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Gminy Przywidz lub przesłane pocztą winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko Sekretarza Urzędu Gminy Przywidz”

   3) Dokumenty przyjmowane będą w nieprzekraczalnym temłinie do dnia 29 maja 2024r.

   4) O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.

   5) Dodatkowych informacji udziela Zastępca Wójta Wojciech Sosnowski tel.: 691 422 1 1 1

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.