Urząd

podstrona

Opłata adiacencka

 

Opłata adiacencka jest to opłata dotycząca właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości, których wartość wzrosła na skutek następujących zdarzeń:

  • podziału nieruchomości,
  • scalenia i podziału nieruchomości,
  • budowy urządzeń infrastruktury technicznej z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

Na terenie Gminy Przywidz, zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami (t. j. w Dz. U. z 2010 Nr 102, poz. 651 ze zm.) obowiązują opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości oraz z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (wodociągi, kanalizacja, budowa drogi ...).
                            

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przywidz w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości Nr L/308/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia  02 lipca 2010r, Nr 91, poz.1788) na terenie Gminy Przywidz obowiązuje opłata adiacencka w wysokości 20% różnicy między wartością, jaką miała nieruchomość przed podziałem i po jej podziale.

Kiedy?
a) jeżeli decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna,
b) jeżeli w wyniku podziału nieruchomości, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, wzrośnie jej wartość

Kto określa wartość nieruchomości przed jej podziałem i po podziale?
Określenie wartości nieruchomości Gmina zleca rzeczoznawcy majątkowemu, który sporządza stosowny operat szacunkowy, na podstawie którego oblicza się opłatę adiacencką.

Kto wnosi opłatę?
Osoby, które w dniu kiedy decyzja zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości stała się ostateczna, były jej właścicielami lub użytkownikami wieczystymi.

Procedura
a) Wójt Gminy wszczyna z urzędu postępowanie, zawiadamiając na piśmie strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją;
b) ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Termin
Ustalenie opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie 3 lat od dnia, w którym decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale stało się prawomocne.
          

OPŁATA ADIACENCKA Z TYTUŁU BUDOWY URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ   

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Przywidz Nr L/307/2010 z dnia 28 kwietnia 2010r, w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dnia  2 lipca 2010r, Nr 91, poz. 1727)  na terenie Gminy Przywidz obowiązuje opłata adiacencka  w wysokości  35%  różnicy między wartością, jaką miała nieruchomość przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej i po ich wybudowaniu.

kiedy?
a) opłata adiacencka naliczana jest w odniesieniu do każdej nieruchomości bez względu na jej rodzaj i położenie, jeżeli urządzenia infrastruktury technicznej zostały wybudowane z udziałem środków Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (wyłączone są: nieruchomości przeznaczone w planie miejscowym na cele rolne i leśne oraz w przypadku braku planu miejscowego, gdy nieruchomości wykorzystywane są na cele rolne i leśne)
b) jeżeli nastąpił wzrost wartości nieruchomości spowodowany budową urządzeń infrastruktury technicznej w wyniku stworzenia możliwości podłączenia nieruchomości do tych urządzeń lub możliwości korzystania z wybudowanej drogi

Kto określa wartość nieruchomości przed wybudowaniem i po wybudowaniu infrastruktury technicznej?
Określenie wartości nieruchomości gmina zleca rzeczoznawcy majątkowemu, który sporządza stosowny operat szacunkowy, na podstawie którego oblicza się opłatę adiacencką.

Kto wnosi opłatę?
Właściciele nieruchomości oraz użytkownicy wieczyści nieruchomości gruntowych w chwili stworzenia warunków podłączenia do infrastruktury technicznej lub możliwości korzystania z wybudowanej drogi.

Procedura
a) Wójt Gminy wszczyna z urzędu postępowanie zawiadamiając na piśmie wszystkie strony o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją;
b) ustalenie opłaty adiacenckiej następuje w formie decyzji administracyjnej.

Termin:
Wydanie decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej może nastąpić w terminie do 3 lat od dnia stworzenia warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury technicznej albo od dnia stworzenia warunków do korzystania z wybudowanej drogi, jeżeli w dniu stworzenia tych warunków obowiązywała uchwała rady gminy określająca stawki procentowe opłaty adiacenckiej.
    

Rozłożenie opłaty adiacenckiej na RATY

Opłata adiacencka może być na wniosek właściciela nieruchomości rozłożona na raty roczne płatne w okresie do 10 lat, w zależności od indywidualnej sytuacji metrialnej wnioskodawcy i wysokości ustalonej opłaty. Warunki rozłożenia na raty określa wójt w decyzji, a w szczególności określa okres czasu, przez jaki będą uiszczane opłaty. W przypadku ustalenia przez wójta ratalnej opłaty, należności gminy z tego tytułu podlegają zabezpieczeniu, w tym przez ustanowienie hipoteki, której podstawą wpisu w księdze wieczystej jest decyzja o ustalenie opłaty adiacenckiej - raty roczne opłaty adiacenckiej podlegają oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

http://www.przywidz.pl/wnioski-i-formularze-do-pobrania