Logo Gminy Przywidz

Zdalna Szkoła+

Fundusze Europejskie

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Oś I

Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Działanie 1.1

Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach

 

 ZDALNA SZKOŁA+

 

Gmina Przywidz  po raz drugi uzyskała dofinansowanie na wsparcie zdalnej nauki, tym razem w ramach projektu grantowego pn. „Zdalna Szkoła+”. To już drugi, od czasu ogłoszenia na terenie Polski stanu zagrożenia epidemicznego konkurs organizowany przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w którym jednostki samorządu terytorialnego mogą uzyskać dofinansowanie 100% na zakup sprzętu komputerowego umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom wykluczonym cyfrowo. W tej edycji głównymi odbiorcami udzielonego wsparcia mają być uczniowie z rodzin wielodzietnych, ale nie jest to warunek konieczny do spełnienia.

 

Wysokość grantu została określona na podstawie podziału gmin na poszczególne kategorie, a głównym kryterium przydziału jednostek samorządu terytorialnego do poszczególnych kategorii była liczba rodzin wielodzietnych mieszkających na terenie danej gminy i korzystających z gminnego wsparcia.

 

Złożony przez Gminę Przywidz wniosek o przyznanie grantu w ramach projektu „Zdalna Szkoła+” został wybrany do dofinansowania. Gmina Przywidz otrzymała grant w wysokości 54 990 zł na zakup 26 laptopów wraz z oprogramowaniem, które trafią do trzech szkół podstawowych w Gminie Przywidz. Sprzęt zostanie użyczony uczniom, w tym uczniom z rodzin wielodzietnych i nauczycielom, którzy nie mają warunków technicznych do kształcenia zdalnego. Po zakończeniu zdalnej nauki i powrocie szkół do stacjonarnego nauczania sprzęt będzie wykorzystywany przez szkoły w celach edukacyjnych.

 

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

W ramach pierwszego projektu grantowego „Zdalna szkoła” Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie w wysokości 59 994 zł. Zakupiono wówczas 24 laptopy wraz z oprogramowaniem

 

W sumie Gmina Przywidz zakupiła 50 laptopów.

 

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020. 

 

Dnia 30.10.2020 r. Wójt Gminy Przywidz Marek Zimakowski przekazał laptopy Pani dyrektor SP w Przywidzu Magdzie Dryll oraz Panu Cezaremu Bach-Żelewskiemu – dyrektorowi SP w Trzepowie. 

Dnia 10 listopada 2020 przekazano 5 laptopów Szkole Podstawowej  w Pomlewie a protokoły przekazania podpisali Pan Sekretarz Gminy Dariusz Czaiński i dyrektor Szkoły Michał Olejnik.