podstrona

Wodociągi


img_9629_0.jpgW Gminie Przywidz znajduje się 13 wodociągów zbiorowego zaopatrzenia w wodę. Wodociąg zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Jodłowno został zamknięty a miejscowości Jodłowno i Marszewska Góra zostały podłączone do wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę w m. Ząbrsko Górne.
Ogólna liczba ludności zaopatrywanej z tych wodociągów to 4.944 osób co stanowi 89,33% ogólnej liczby mieszkańców gminy. Łączna długość eksploatowanej sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz  wynosi ponad  86 km. 
Zgodnie z danymi Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, jakość wód w wodociągach eksploatowanych na terenie Gminy Przywidz odpowiada wymaganiom zapisanym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie wymagań bakteriologicznych, fizykochemicznych i organoleptycznych dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 2007 nr 61 poz. 417 z późn. zm.).

Urząd Gminy Przywidz dba o ciągły rozwój oraz modernizację sieci wodociągowej i urządzeń wodnych na terenie gminy. Dlatego też znając najpilniejsze potrzeby gminy w 2012 roku rozpoczęta została rozbudowa wodociągu w miejscowości Piekło Dolne i wykonano 450 m sieci wodociągowej wraz z hydrantami. W 2013r została zakończona budowa wodociągu również w Piekle Dolnym o długości ok. 1km z przewiertem pod drogą wojewódzka w celu zasilania w wodę działek gminy przeznaczonych do sprzedaży.

Na realizację tych inwestycji otrzymaliśmy środki z Unii Europejskiej, reasumując – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Piekło Dolne, budowa hydroforni w Ząbrsku Górnym wraz z siecią wodociągową oraz wykonanie studni wraz z urządzeniami do poboru wody - 
całkowity koszt inwestycji to  2 615 078,67 zł 
dofinansowanie otrzymane z PROW 321 (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) w wysokości 1 551 158, 00 zł
środki własne stanowiące budżet gminy to 1 063 920,67 zł.


Opracowanie:
Aleksandra Ciecholewska