Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz

 

 

Gmina Przywidz jest beneficjentem projektu konkursowego pod tytułem „WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działanie 03.02 Edukacja Ogólna, Poddziałania 03.02.01 Jakość edukacji ogólnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2016-09-02 - 2018-06-30

Wartość projektu:  975 689,02 zł ,                  

Dofinansowanie projektu  z UE: 829 335,67 zł.

Beneficjentami projektu są  nauczyciele i uczniowie szkół:

• Zespołu Szkół w Przywidzu, http://spprzywidz.edu.pl/projekty-unijne-i-inne

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie, http://www.sppomlewo.przywidz.pl/articles.php?article_id=64

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie, http://sptrzepowo.szkolna.net/projekty/http

Cele projektu:

Cel główny projektu:  podniesienie jakości edukacji ogólnej w Gminie Przywidz.

Cele szczegółowe:

1. wzrost kompetencji kluczowych i kwalifikacji nauczycieli poprzez organizację szkoleń z zakresu stosowania TIK, eksperymentów, gier biznesowych, pracy zespołowej, pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów niepełnosprawnych oraz młodszych uczniów;

2.kształtowanie i wzrost kompetencji kluczowych, kreatywności i innowacyjności  uczniów poprzez objęcie ich zajęciami pozalekcyjnymi z wykorzystaniem TIK, nowoczesnych metod nauki, eksperymentów, organizację wyjazdów edukacyjnych i półkolonii naukowych, doradztwo edukacyjno-zawodowe, objęcie uczniów słabszych i z opiniami programem wyrównywanie szans edukacyjnych, indywidualną pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uczniów niepełnosprawnych i młodszych uczniów;

3. wyposażenie pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne

Efekty:

W wyniku realizacji projektu w szkołach Gminy Przywidz wzrośnie jakość edukacji ogólnej poprzez: wdrożenie pozalekcyjnych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe uczniów niezbędnych na rynku pracy, wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia poprzez specjalistyczne zajęcia, podniesienie umiejętności i kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania oraz wykorzystanie zakupionego sprzętu TIK i pomocy dydaktycznych do dalszego kształtowania postaw i umiejętności uczniów.