podstrona

Schetynówka


5111_11.jpg„Pod kierownictwem ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny  powstał specjalny program mający na celu przebudowę i modernizację dróg lokalnych.

Powstał nowy program i termin - ‘SCHETYNÓWKI’ czyli drogi objęte rządowym Narodowym Programem Przebudowy Dróg Lokalnych. Polega to na tym, że państwo z budżetu centralnego dofinansowuje maksymalnie połowę kosztów związanych z inwestycją, a sama kwota dofinansowania nie może przekroczyć 3 mln zł na jeden projekt i nie może stanowić więcej niż 50 proc. wkładu własnego wnioskodawcy.

Głównym celem programu jest wsparcie budowy, przebudowy oraz remontów dróg gminnych i powiatowych. W ciągu jednego roku gmina może otrzymać środki finansowe tylko na jedną inwestycję, zaś powiaty na dwie. O przyznaniu środków decyduje pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz kolejność na liście rankingowej, wyliczona na podstawie oceny wniosku.

W październiku 2011r gminy i powiaty z województwa pomorskiego złożyły w sumie 56 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.  Ale ostatecznie dofinansowanie otrzymało 16 z nich, o wartości blisko 43 mln zł, z czego ok. 11 mln zł to będzie kwota którą dołoży budżet państwa. Dzięki temu ma być zmodernizowanych niespełna 25 km dróg lokalnych w województwie pomorskim.

Wśród pozytywnie rozpatrzonych wniosków tj. wniosków , które otrzymały państwowe dofinansowanie na rok 2012 znalazł się również wniosek Gminy Przywidz (zajęliśmy 4 miejsce), dotyczący modernizacji odcinka drogi Pomlewo - Kozia Góra na odcinku o długości 2,4 km. Na inwestycję miał być przeznaczone 2 mln zł z czego prawie 600 tyś zł to dofinansowanie ze ‘schetynówki’. Były to wartości kosztorysowe i samorząd liczył na oszczędności  przetargowe.  Tak też się stało, cała inwestycja budżetu zamknęła się w kwocie 1.208.888,44 zł z czego 358. 016,00 zł zostało dofinansowane z budżetu państwa  (MSWiA).

Ku zadowoleniu mieszkańców wsi Pomlewo cała inwestycja została pomyślnie zakończona pod koniec 2012r.

Zdaniem Wójta Gminy Pana Marka Zimakowskiego :
„Jest to jedna z bardziej strategicznych dróg w tym rejonie powiatu gdańskiego. Stanowi bowiem skrót między dwoma traktami wojewódzkimi, pomiędzy Pomlewem a Mierzeszynem. Dzięki niej kierowcy zaoszczędzają nawet kilkanaście kilometrów”

W 2013r w ramach kolejnego zadania inwestycyjnego w programie II Etapu pn. Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój 2012-2015 na terenie gminy Przywidz wykonano następujące roboty drogowe:
*Remont drogi powiatowej nr 2205 Przywidz –Bliziny na odcinku o długości 2.879,00 mb od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 233, w ramach którego zrealizowano: nową warstwę ścieralną nawierzchni drogi z betonu asfaltowego, wyrównanie zjazdów frezem bitumicznym, poszerzenie i umocnienie poboczy frezem bitumicznym, wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego, inne roboty remontowe i utrzymaniowe towarzyszące wykonaniu warstwy ścieralnej.
W ramach robót uzupełniających dodatkowo wykonano *remont drogi powiatowej nr 1933G (Egiertowo) – Przywidz w miejscowości Klonowo Dolne o długości ok. 500 mb w ramach, którego wykonano: nowa warstwę ścieralną nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poszerzenie i umocnienie poboczy kruszywem, wyrównanie zjazdów oraz inne roboty remontowe i utrzymaniowe towarzyszące wymianie warstwy ścieralnej.
Całkowity koszt realizacji zadania: 680 190,60 zł
Środki budżetu Gminy Przywidz: 50 000,00 zł
Środki dofinasowane z NPPDL: 279 218,85 zł
Środki budżetu Powiatu Gdańskiego: 350 971,75 zł

W styczniu 2014r. Urząd Gminy Przywidz otrzymał pismo informacyjne ze Starostwa  Powiatowego w Pruszczu Gdańskim o uzyskaniu dofinansowania z Narodowego Programu Dróg Lokalnych na realizację wspólnej inwestycji w ramach w/w programu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2014 r”.  Trasa modernizowana to 4,5 km odcinek Klonowo Dolne – Roztoka.  Inwestycja została sfinansowana z budżetu Gminy Przywidz, Powiatu Gdańskiego oraz budżetu państwa. Ogólny koszt inwestycji  1.555.050,50 zł.

W czerwcu 2015r. rozpoczęto remont drogi na trasie Przywidz – Klonowo Dolne. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2015.” dofinansowanego z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój.  Szacunkowy koszt zadania dla drogi powiatowej nr 1993G na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 221 do msc. Klonowo Dolne na długości ok. 2,4 km wynosi  996.625,21 zł.  Gmina na realizację zadania przekazała dotację w wysokości 320.032,10 zł. 

W maju 2016r. rozpoczęto remont drogi na trasie Borowina – Guzy. Inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r.” Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 562 869,28. Gmina Przywidz przeznaczy na realizację zadania środki własne do kwoty 150 000,00 zł. W ramach zadania wykonana zostanie nowa nawierzchnia asfaltowa w msc. Borowina  o dł. 1km z jednoczesnym poszerzeniem jezdni oraz położeniem chodnika od ul. Długiej do ul. Wiejskiej. Planowany termin zakończenia prac - 2017 rok.

 

Opracowała:
Aleksandra Ciecholewska