Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na:1. wykonanie demontażu, tr...

Data publikacji: 
środa, 20 Maja, 2020
Zapytanie ofertowe - demontaż azbestu
Przedmiot ogłoszenia: 
Wójt Gminy Przywidz zaprasza do przedstawienia swojej oferty cenowej na: 1. wykonanie demontażu, transport i unieszkodliwienie ok. 25 Mg wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie Gminy Przywidz; 2. odebranie, transport i unieszkodliwienie ok. 51 Mg wyrobów zawierających azbest zgromadzonych na działkach gruntowych osób fizycznych, położonych na terenie Gminy Przywidz.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postepowania, że w postępowaniu na wniosek Pana Wojc...

Data publikacji: 
środa, 20 Maja, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia strony postepowania, że w postępowaniu na wniosek Pana Wojciecha Grzenkowicza zamieszkałego w Kartuzach przy ul. Chmielewskiej 17i w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, pm. Przywidz" planowanego do realizacji na dz. nr 114 obr. Miłowo, gm. Przywidz, woj. Pomorskie, zostało wydane postanowienie znak. GK.O.6220.2.8.2019 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.

Postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny na oddziaływania na środowisko ...

Data publikacji: 
środa, 13 Maja, 2020
Przedmiot: 
Postanawiam stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny na oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa stacji paliw płynnych wraz z częścią gastronomiczną i samoobsługową myjnią samochodową na działce nr 114, obręb Miłowo, gm Przywidz".

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzenne...

Data publikacji: 
czwartek, 7 Maja, 2020
Przedmiot: 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Wierzbowej dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne Gmina Przywidz oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Kozia Góra I, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kozia Góra, Gmina Przywidz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2020.DA z dnia 29 kwietn...

Data publikacji: 
środa, 29 Kwietnia, 2020
Przedmiot: 
Wójt Gminy Przywidz zawiadamia o wydaniu decyzji znak GN.P.6733.2.2020.DA z dnia 29 kwietnia 2020 roku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii kablowej 0.4 kV na działkach135/25, 135/26, 135/23, 131/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Miłowo, gmina Przywidz

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 23 Kwietnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Marszewska Góra II w rejonie ul. Gdańskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Marszewska Góra, gmina Przywidz.

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrze...

Data publikacji: 
czwartek, 23 Kwietnia, 2020
Przedmiot: 
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejponie ul. Kaszubskiej, dla fragmentu obrębu geodezyjnego Piekło Górne, gmina Przywidz.

Zarządzenie 18/2020

w sprawie rozpatrzenia uwag do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przywidz IV, dla terenów objętych zakazem zabudowy od rzek i jezior, w obrębie geodezyjnym Przywidz, gmina Przywidz
Data publikacji: 
czwartek, 19 Marca, 2020

Z uwagi na ogólne uwarunkowania związane z pandemią koronowirusa (COVID-19) Starosta Gdański Odwołuj...

Data publikacji: 
środa, 18 Marca, 2020
Zawiadomienie Starosty Gdańskiego
Przedmiot ogłoszenia: 
Z uwagi na ogólne uwarunkowania związane z pandemią koronowirusa (COVID-19) Starosta Gdański Odwołuje termin zebranie uczestników scalenia gruntów wsi Trzepowo gm. Przywidz ogłoszonego Zawiadomieniem z dnia 14.02.2020r na dzień 27.03.2020r. na godzinie 16:30 w Sali Szkoły Podstawowej e Borowinie

Strony