Urząd

podstrona

Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego

 

Zadania wykonywane przez pracowników Referatu:

W zakresie gospodarki nieruchomościami, melioracji i rolnictwa:

 • gospodarowanie komunalnymi gruntami zabudowanymi i przeznaczonymi w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę oraz niezabudowanymi tj. ich zbywanie, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie i w zarząd;
 • gospodarowanie komunalnymi lokalami mieszkalnymi i użytkowymi oraz budynkami gminnymi;
 • naliczanie i aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste;
 • nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań własnych Gminy;
 • komunalizacja i inwentaryzacja gruntów;
 • prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości;
 • wydawanie poświadczeń o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego;
 • obsługa spraw związanych z melioracjami, rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem

osoba odpowiedzialna:
Weronika Gajda (tel: (58) 682-59-93; email: nieruchomosci@przywidz.pl)
 

w zakresie geodezji:

 • wydawanie decyzji podziału nieruchomości, rozgraniczeń i scaleń nieruchomości
 • nadawanie numerów porządkowych nieruchomościom, nazewnictwo ulic

osoba odpowiedzialna:
Ewa Witkowska (tel: (58) 682-59-91; email: e.witkowska@przywidz.pl)

w zakresie planowania przestrzennego i urbanistyki:

 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentów planistycznych sąsiednich gmin, województwa i regionu;
 • wydawanie wyrysów i wypisów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 • wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz rewitalizacji;
 • wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • prowadzenie rejestru wydanych decyzji;
 • wydawanie postanowień o zgodności planowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy;
 • prowadzenie spraw roszczeń finansowych w związku z  podziałem nieruchomości lub budową urządzeń infrastruktury technicznej oraz ustalanie wysokości opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości lub budowy urządzeń infrastruktury technicznej wg oddzielnej procedury;
 • przygotowanie materiałów do zlecenia dokumentacji na opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacja prac nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
 • prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dokumentów formalno – prawnych
 • prowadzenie spraw roszczeń finansowych wynikających z ustaleń obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz ustalanie wysokości opłat planistycznych wg oddzielnej procedury
 • przygotowanie oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy oraz analiza wniosków;
 • realizacja zadań z zakresu opieki nad zabytkami

osoby odpowiedzialne:
Katarzyna Miazga (tel: (58) 682-59-91; email: planowanie@przywidz.pl)
Mateusz Sieńko (tel: (58) 682-59-91; email: m.sienko@przywidz.pl)
Dorota Adamska (tel: (58) 682-59-92; email: urbanista@przywidz.pl)