Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Przebieg prac modernizacyjnych


Kontynuowany jest unijny projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Przywidz”. Z końcem listopada zostały wykonane i odebrane kluczowe elementy projektu, tj. główna arteria doprowadzająca ścieki z Przywidza do nowo budowanej oczyszczalni ścieków, łącznie z zaawansowaną technologicznie tzw. półsuchą przepompownią ścieków przy ul. Jesionowej, która stanie się największą i najważniejszą przepompownią w całej gminie.

Również w listopadzie zakończyły się prace związane z budową kanalizacji na odcinku Huta Dolna – Pomlewo. Całkowity koszt tej części projektu to 4 mln. zł. Zadanie również jest współfinansowane ze środków UE (ok. 47%). Pozostała część finansowana jest w formie pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków własnych Gminy Przywidz.

 

Trwają także prace przy budowie nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym. Zasypano fundamenty głównych reaktorów i zabezpieczono je na zimę.

Z powodu bardzo dużych opóźnień w realizacji budowy oczyszczalni ścieków oraz problemów z płatnościami podwykonawcom gmina Przywidz zmuszona była odstąpić od umowy z generalnym wykonawcą  na wykonawstwo. W listopadzie została opracowana dokumentacja przetargowa na dokończenie naszej oczyszczalni. Stan zaawansowania budowy to ok 50%. Wszystkie główne elementy konstrukcyjne zostały wykonane oraz dostarczono ok. 80% urządzeń technologicznych.  Planowe oddanie oczyszczalni do użytku przypada na 2020r.

 

W połowie miesiąca listopada uzyskaliśmy decyzję o pozwoleniu na użytkowanie drogi dojazdowej do nowej oczyszczalni ścieków. Droga wykonana jest na nasypie wraz z przepustem na rzece Wietcisie. Zakończona jest pętlą do zawracania i miejscem dla samochodów asenizacyjnych, zrzucających ścieki do oczyszczalni.