Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Pozyskane środki 2014 - 2018

Projekt: TERMOMODERNIZACJA  BUDYNKÓW  UŻYTECZNOŚCI  PUBLICZNEJ w Gminie Przywidz

W ramach projektu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii" Gmina Przywidz znalazła na liście projektów  rekomendowanych do dofinansowania.

Łączna kwota dofinansowania projektów, które znalazły się na listach podstawowych wynosi ponad 33,7 mln zł. Wnioskowana kwota o dofinansowanie z Gminy Przywidz to  2 677 078,00 zł  całkowity koszt projektu  3 346 348,00 zł.

 Budynki użyteczności publicznej ujęte w/w projekcie to: 

- budynek Gimnazjum w Przywidzu 

- budynek Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Przywidzu 

- budynek Szkoły Podstawowej w Pomlewie 

- budynek Urzędu Gminy w Przywidzu 

- budynek Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi Przywidzkiej 

- budynek Szkoły Podstawowej w Trzepowie

 Więcej szczegółów pod linkiem: 

http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-norweskie/aktualnos...

 Zapraszamy na stronę: http://termomodernizacja.przywidz.pl/  tutaj więcej szczegółowych informacji dotyczących projektu.

 

Projekt: UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI PRZYWIDZ

W październiku br. podpisana została umowa o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz” .Przedmiotem projektu jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Przywidz, co zrealizowane zostanie dzięki następującym zadaniom inwestycyjnym:

Zadanie 1  - Budowa oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym wraz z siecią kanalizacji sanitarnej i likwidacja istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Przywidz.

Zadanie 2  - Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz etap III – Gromadzin, Jodłowno i Marszewska Góra. Głównym celem przedsięwzięcia jest budowa nowej oczyszczalni ścieków w Piekle Dolnym spełniającej wymagania dyrektywy ściekowej w zakresie jakości ścieków oczyszczonych oraz rozwój infrastruktury sieci kanalizacyjnej pozwalający na osiągnięcie zgodnego z dyrektywą ściekową poziomu wyposażenia Aglomeracji Przywidz w sieć kanalizacji sanitarnej.

Wartość projektu - 19 088 099,68 zł

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu we wrześniu br. przez Zarząd Województwa Pomorskiego przyznane zostało dofinansowanie Gminie Przywidz dla w/w zadań w wysokości - 9 936 856,57 zł tj. 63,75% kosztów kwalifikowanych .

 

Projekt: „JAKOŚĆ EDUKACJI OGÓLNEJ”

Dofinansowanie przeznaczone jest na  szeroki zakres wsparcia, które obejmować może m.in. przygotowanie do dalszych etapów kształcenia i poruszania się na rynku pracy, rozwijanie kreatywności i innowacyjności wśród uczniów, a także doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Jak również środki zostaną przeznaczone na wyposażenie pracowni szkolnych w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych przy wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Wartość projektu - 975 689,82 zł

Dofinansowanie  - 926 904,57 zł

Link: http://www.rpo.pomorskie.eu/-/rozstrzygniecie-konkursu-z-poddzialania-3-2-1-jakosc-edukacji-ogolnej#

 

Projekt: „BUDOWA I MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH” - Przebudowa i remont ul. Brzozowej w Przywidzu

 

00012-65151-UM1100088/16  "Zaprojektowanie i przebudowa ulicy Brzozowej w miejscowości Przywidz"

"Budowa i modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury” w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 214-2020, dla naboru od 01-03-2016 do 15-04-2016. Przebudowa i remont ul. Brzozowej w Przywidzu.

Całkowity koszt operacji: 1 206 244,25 zł

Wnioskowana kwota pomocy: 754 854,00 zł

Link:http://dprow.pomorskie.eu/documents/239647/1138641/Lista+operacji-za%C5%82.+do+uchwa%C5%82y+ZWP.pdf/7d7607c3-8f42-4385-9757-aca75e35ae22

 

Remont drogi na trasie Borowina – Skarszewy

Zakończony został remont drogi na trasie Borowina – Skarszewy. Inwestycja była realizowana w ramach projektu pn. „ Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego poprzez modernizację dróg położonych na terenie Powiatu Gdańskiego w 2016 r.” 

Wartość projektu wyniosła – 564 997,95 zł

Środki własne Gminy Przywidz  - 150 000,00 zł

W ramach zadania wykonana została nowa nawierzchnia asfaltowa w msc. Borowina  o dł. 1km z jednoczesnym poszerzeniem jezdni oraz położeniem chodnika od ul. Długiej do ul. Wiejskiej.

 

Przepust drogowy na drodze gminnej Roztoka – Kamela

W marcu br. dokonano pozytywnego odbioru przepustu drogowego na drodze gminnej Roztoka-Kamela na granicy gmin Somonino i Przywidz. Był to długo oczekiwany przez rolników i mieszkańców remont, warto nadmienić, iż jest to drugi wyremontowany przepust na granicy naszych gmin pierwszy był w Częstocinie i Połęczynie. Koszty remontu zostały rozłożone po połowie na Gminę Przywidz i Gminę Somonino.

Ogólny koszt remontu to: 9 396,51 zł

Środki własne gminy Przywidz:  4 698,26 zł

 

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Roztoka

Gmina Przywidz otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Gdańsku (Województwo Pomorskie) w wysokości  96 000,00 zł na przebudowę drogi gminnej na odcinku ok. 600 m miedzy miejscowościami Roztoka i Częstocin.

Wartość kosztorysowa całości robót (przed przetargiem) – 335 014,93 zł

 

Budowa chodnika w Przywidzu przy ul. Dolinowej  - na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Młyńskiej, koszt całości wspólnie z Powiatem ponosi Gmina Przywidz w wysokości  41 000,00 zł

 

Remont drogi gminnej Klonowo Dolne – Michalin  ułożenie płyt  JUMBO koszty 60 000,00 zł w tym Fundusz Sołecki Michalin 8 984,00 zł

 

Remont chodnika przy ul. Jeziornej 8,9,10 w Przywidzu   finansowanie w ramach budżetu gminy w kwocie 11 997,99 zł w tym Fundusz Sołecki Przywidz 9 000,00 zł

 

Remont chodnika przy ul. Mestwina  w Trzepowie   etap IV,  finansowanie w ramach Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzepowo w kwocie 20 000,00 zł

 

Projekt dokumentacji technicznej ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Szkolnej w Pomlewie  

Finansowane w ramach budżetu gminy w kwocie 15 627,15 zł w tym Fundusz Sołecki Pomlewo 8 500,00 zł

 

Projekt dokumentacji technicznej przebudowy ul. Słonecznej i ul. Skarpowej  w Przywidzu finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie 25 000,00 zł

 

Projekt dokumentacji technicznej pn. „Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej na terenie Gminy Przywidz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energiifinansowane w ramach budżetu gminy, dokumentacja projektowa będzie przedmiotem wniosku o dofinansowanie więc wymagane jest opracowanie jej zgodnie z wytycznymi programu LEMUR; koszt opracowania dokumentacji projektowej dla szkoły w Trzepowie 59 559,06 zł brutto, dla szkoły w Pomlewie 50 430,00 zł brutto.

 

Projekt dokumentacji technicznej termomodernizacji REMIZY OSP JODŁOWNO, GOK Przywidz, budynek po byłej szkole przy ul. Uhlenberga w Przywidzu   finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie –  60 000,00 zł

 

Projekt dokumentacji technicznej budowy wodociągu od ul. Gdańskiej do ul. Młyńskiej włącznie  finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie - 6 000,00 zł

 

Projekt dokumentacji technicznej budowy ujęcia wody „Piekło Górne” wraz z siecią wodociągową Piekło Górne – Borowina – Kierzkowo   finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie –           6 000,00 zł

 

Projekt dokumentacji technicznej rozbudowy  wodociągu w Olszance finasowanie w ramach budżetu gminy Przywidz w kwocie – 6 000,00 zł

Rozbudowa wodociągu pozwoli na wyłączenie z użytkowania ujęcia wiejskiego „Olszanka”. Dostawa wody realizowana będzie w ujęciu „Błotnia” w gm. Trąbki Wielkie.

 

W m-cu styczniu 2017r. będzie złożony projekt dokumentacji technicznej budowy ścieżki pieszo-rowerowej Przywidz – Trzepowo etap I od ul. Dolinowej w Przywidzu do ul. Kaszubskiej w Piekle Dolnym, koszt projektu będzie znany na początku 2017 r.