Urząd

podstrona

Plan zamówień 2022

 

Przywidz, dnia 05.06.2022 r.

Plan postępowań - aktualizacja

Gmina Przywidz, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), poniżej przedstawia aktualizację planu postępowań na 2022 rok, poprzez dodanie jednej nowej pozycji w planie 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę

Usługa

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

276 422,76 zł

czerwiec

 

 

Przywidz, dnia 16.05.2022 r.

Plan postępowań - aktualizacja

Gmina Przywidz, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), poniżej przedstawia aktualizację planu postępowań na 2022 rok, poprzez dodanie jednej nowej pozycji w planie 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Modernizacja drogi transportu rolnego

Marszewska Góra – Huta Dolna

Robota budowlana

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

393.495,93 zł

maj

 

 

 

 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok

 

 

2

0

2

 

2

 

 

 

Wersja nr

 

 

 

 

3

             

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 08.03.2022 r.

Gmina Przywidz, na podstawie art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), poniżej przedstawia aktualizację planu
postępowań na 2022 rok, poprzez dodanie dwóch nowych pozycji w planie
 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb

udzielenie zamówienia

Orientacyjna wartość zamówienia

Przewidywany termin wszczęcia postępowania

1.

Rozwój cyfrowy Gminy Przywidz oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"

Dostawa

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

179 910,00 zł

II kwartał

2.

Cyfrowa Gmina –

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –  Granty PPGR

Dostawa

Tryb podstawowy art.

275 pkt.1 ustawy Pzp

411 000,00 zł

II kwartał

 

Zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 13.01.2022 nr 2022/BZP 00015087/02/P

 

 

(aktualizacja Planu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych; w dniu 12.01.2022 nr 2022/BZP 00015087/01/P)1

Zamawiający:

Nazwa: GMINA PRZYWIDZ

Krajowy numer identyfikacyjny:2 5911292435

Adres: ul. Gdańska 7

Miejscowość: Przywidz

Kod pocztowy: 83-047

Kraj: Polska

Adres strony internetowej: www.przywidz.pl

Adres poczty elektronicznej: fundusze@przywidz.pl

Numer telefonu kontaktowego: +48 6825146

Rodzaj zamawiającego:3 Zamawiający publiczny | jednostka sektora finansów publicznych | jednostka samorządu terytorialnego

       

 1. Należy wypełnić w przypadku aktualizacji Planu postępowań o udzielenie zamówień.
 2. Numer NIP lub REGON.
 3. Zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, oraz ich związki albo inny zamawiający. Należy wskazać rodzaj zamawiającego spośród następującej listy:

1) jednostka sektora finansów publicznych: organ władzy publicznej, w tym organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej), organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, związek metropolitalny, jednostka budżetowa, samorządowy zakład budżetowy, agencja wykonawcza, instytucja gospodarki budżetowej, państwowy fundusz celowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz zarządzane przez nie fundusze, Narodowy Fundusz Zdrowia, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, uczelnia publiczna, Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne, państwowe i samorządowe instytucje kultury, inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych; 2) inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej; 3) związki podmiotów, o których mowa w pkt 1 i 2; 4) inny zamawiający (proszę określić).

1.Zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia5

Przewidywany termin wszczęcia postępowania6

Informacje dodatkowe7

Informacja na temat aktualizacji8

1

2

3

4

5

6

7

 

1    .    R    O    B    O    T    Y        B    U    D    O    W    L    A    N    E

 

 

1.1.1

BUDOWA KANALIZACJI

SANITARNEJ WRAZ Z

PRZEPOMPOWNIAMI ŚCIEKÓW NA

TERENIE AGLOMERACJI

PRZYWIDZ” – KOŃCOWE ODCINKI

KANALIZACJI

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 150 000,00 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

1.1.2

Rozbiórka starej oczyszczalni ścieków

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

300 000,00 PLN

2 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

1.1.3

1. Budowa stacji uzdatniania wody wra z budową sieci wodociągowej na terenie Gminy Przywidz

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

2 410 569,11 PLN

2 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

1.1.4

2. Remont nawierzchni boiska ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole

Podstawowej w Przywidzu

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

284 552,84 PLN

2 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

 

 

2    .    D    O    S    T    A    W    Y

 

 

Pozycja

Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia4

Orientacyjna wartość zamówienia[1]

Przewidywany termin wszczęcia postępowania[2]

Informacje dodatkowe[3]

Informacja na temat aktualizacji[4]

1

2

3

4

5

6

7

1.2.1

Zakup i dostawa kamienia łamanego oraz betonowego gruzu kruszonego dla Gminy Przywidz.

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

158 272,40 PLN

1 kwartał

Zamówienie jest odpowiednie dla MŚP:

TAK

Zamówienie strategiczne (zielone, społeczne, innowacyjne): NIE

Zamówienie zastrzeżone:

NIE

dodana pozycja

4 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. tryb podstawowy ˗ bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy);
 2. tryb podstawowy ˗ negocjacje fakultatywne (art. 275 pkt 2 ustawy);
 3. tryb podstawowy ˗ negocjacje obligatoryjne (art. 275 pkt 3 ustawy);
 4. partnerstwo innowacyjne;
 5. negocjacje bez ogłoszenia;
 6. zamówienie z wolnej ręki;
 7. konkurs;
 8. umowa ramowa.

2.Zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne

Pozycja Planu

Przedmiot zamówienia

Przewidywany tryb albo procedura udzielenia zamówienia9

Orientacyjna wartość zamówienia10

Przewidywany termin wszczęcia postępowania11

Informacje dodatkowe12

Informacja na temat aktualizacji13

1

2

3

4

5

6

7

9 Należy wskazać spośród następującej listy tryb albo procedurę udzielania zamówień:

 1. przetarg nieograniczony;
 2. przetarg ograniczony;
 3. negocjacje z ogłoszeniem;
 4. dialog konkurencyjny;
 5. partnerstwo innowacyjne;
 6. negocjacje bez ogłoszenia;
 7. zamówienie z wolnej ręki;
 8. konkurs;
 9. umowa ramowa;
 10. dynamiczny system zakupów.
 1. Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.
 2. Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.
 3. Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).
 4. Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.

 


[1] Należy podać kwotę bez podatku od towarów i usług.

[2] Należy wskazać w ujęciu miesięcznym lub kwartalnym w danym roku kalendarzowym.

[3] Zamawiający może zamieścić inne dodatkowe informacje dotyczące, np. wstępnych konsultacji rynkowych, innowacyjnych zamówień, zrównoważonych zamówień (uwzględniających aspekty społeczne, aspekty środowiskowe).

[4] Należy wskazać czy aktualizacja polega na: zmianie, dodaniu lub rezygnacji z pozycji planu.