podstrona

OBSZAR METROPOLITARNY - Gdańsk Gdynia Spopot

15 września 2011r powstało stowarzyszenie samorządowe o nazwie Gdański Obszar Metropolitarny – GOM , obecnie w jego ramach działa 45 samorządów, obejmujących łącznie obszar o powierzchni 6 605,62 km², zamieszkały przez 1,28 mln mieszkańców.

Stowarzyszenie ma na celu  „zacieśnienie współpracy i doprowadzenie do harmonijnego rozwoju całego obszaru metropolitalnego wokół Gdańska, poprzez jak najlepsze wykorzystanie potencjału miast i gmin członkowskich, z poszanowaniem ich odrębności i specyfiki”.
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, w którego skład wchodzą wszystkie jednostki samorządowe zrzeszone w Gdańskim Obszarze Metropolitalnym. Są one reprezentowane przez swoich przedstawicieli - wybieranych na mocy uchwał Rad Miast, Powiatów i Gmin. Walne Zebranie Członków zwoływane jest przynajmniej raz do roku.
Prezesem Zarządu jest Paweł Adamowicz – Prezydent Miasta Gdańska, za którego inicjatywą powstało stowarzyszenie .

Gmina Przywidz jest jedną z 23 gmin zrzeszonych w stowarzyszeniu GOM.
Zapraszamy do lektury:

www.metropoliagdansk.pl/stowarzyszenie-gom/

www.metropoliagdansk.pl/gmina-przywidz/

 

W dniu 14.02.2014r podpisaliśmy porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w Obszarze Metropolitarnym. Jesteśmy jedną z 36 gmin, która podpisała porozumienie jako Strona. Sygnatariuszami porozumienia jest również 25 podmiotów, które mają względem Związku ZIT status obserwatorów.

Treść Preambuły Porozumienia mówi ,iż najważniejszym celem jest POMYŚLNY ROZWÓJ Obszaru Metropolitalnego skupionego wokół stanowiących jego rdzeń miast Gdańska, Sopotu i Gdyni, kierując się m.in. chęcią integracji działań mających na celu zapewnienie Obszarowi Metropolitarnemu konkurencyjności i dynamicznego rozwoju, zacieśnienia współpracy samorządowej mając na uwadze możliwości związane z wykorzystaniem instrumentów uruchamianych w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
Skan treści podpisanego Porozumienia ZIT oraz prezentacja ze spotkania w załączniku.
 


 

Opracowanie:
Aleksandra Ciecholewska