Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz

 

Projekt p.t. „Nowe szanse edukacyjne dla przedszkolaków Gminy Przywidz” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Osi Priorytetowej 03 Edukacja, Działania 03.01 Edukacja Przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Okres realizacji projektu : 2018-09-03 - 2020-08-31

Wartość projektu:  878 467,50 zł                   

Dofinansowanie projektu  z UE: 746 697,37 zł

 

Projekt będzie realizowany zgodnie z zachowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji obu płci, w tym dostępności dla osób  z niepełnosprawnościami.

Beneficjentami projektu są  przedszkolaki i nauczyciele OWP:

• Szkoły Podstawowej w Przywidzu,

• Szkoły Podstawowej w Pomlewie

• Szkoły Podstawowe w Trzepowie

 

Cele projektu:

-   utworzenie trwałych miejsc wychowania przedszkolnego  

-   podniesienie jakości usług świadczonych w ośrodkach wychowania  przedszkolnego

poprzez:

1. utworzenie dodatkowych 20 miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Przywidz (bieżące funkcjonowanie dodatkowej grupy dzieci w nowo zaadaptowanych pomieszczeniach);

2. dodatkowe zajęcia  w OWP  w Przywidzu, Pomlewie i Trzepowie (zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zajęcia logopedyczne, zajęcia z gimnastyki korekcyjnej, zajęcia z arteterapii, zajęcia matematyczno-logiczne, zajęcia - kółko ekologiczne -Mały przyrodnik, zajęcia - kółko informatyczne- Mistrzowie kodowania junior, zajęcia  z j.angielskiego oraz zajęcia z twórczego myślenia i ruchu;

3. wzrost umiejętności i kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK  w pracy z dziećmi poprzez udział w szkoleniu ze stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Planowane efekty:

- wzrost liczby dzieci uczestniczących w edukacji przedszkolnej w wyniku  zaadaptowanych pomieszczeń na cele edukacyjne;

- rozwój i wzrost umiejętności przedszkolaków na płaszczyźnie społecznej, emocjonalnej, intelektualnej i fizycznej z wykorzystaniem zakupionych pomocy i wyposażenia  dydaktycznego;

- zwiększenie kompetencji nauczycieli w kierunku innowacyjnego i nowoczesnego procesu nauczania przedszkolaków.

 

Dokumenty: