Wydarzenia

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

Urząd

podstrona

Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo

„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego

aktywni zawodowo I”

 

Powiat Gdański wraz z Gminą Przywidz przystępuje do realizacji projektu
w ramach RPO WP 2014-2020 Poddziałanie 5.2.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy – mechanizm ZIT.

Grupa docelowa – kto może wziąć udział
w projekcie
.

Projekt skierowany jest do osób powyżej 30 roku życia, pozostających bez pracy, w tym w szczególności znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tj.:

• osoby w wieku 50 lat i więcej

• kobiety

• osoby z niepełnosprawnościami

• osoby długotrwale bezrobotne

• osoby o niskich kwalifikacjach

 

Na co mogą liczyć uczestnicy projektu?

W ramach Projektu przewidujemy:

• wsparcie psychologiczne

• doradztwo zawodowe

• kursy i szkolenia

• staże i praktyki

• zatrudnienie subsydiowane

• pośrednictwo pracy

 

Dla każdego uczestnika projektu, na podstawie jego indywidualnej diagnozy kwalifikacji
i kompetencji przygotowanej przez doradcę zawodowego zostanie sporządzony IPD. Będzie on podstawą do zastosowania adekwatnej ścieżki w projekcie zmierzającej do zmiany /podniesienia kwalifikacji Uczestnika Projektu, co w konsekwencji ułatwi powrót na rynek pracy/podjęcie zatrudnienia.

 

Jak zostać uczestnikiem projektu?

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Projekcie powinny skontaktować się z nami:

•      osobiście:  Urząd Gminy Przywidz

                             ul. Gdańska 7 (pok. 14); lub

•      telefonicznie:  58/6825 991, lub

•      e-mail: fundusze@przywidz.pl 

Dokumenty: