Urząd

komisje

Komisja Społeczna, Oświaty i Sportu

Przedmiot działania: 
 1. Polityka w zakresie funkcjonowania przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum
 2. Wnioskowanie zmian organizacyjnych i gospodarczych w stosunku do jednostek podlegających Wójtowi Gminy Przywidz takich jak:
  - zmiany formy własności,
  - likwidacja,
  - łączenie bądź wchodzenie w spółki, podejmowanie przedsięwzięć gospodarczych.
 3. Polityka w zakresie rozwoju sportu i promocji kultury.
 4. Polityka w zakresie wymiany kulturalnej między regionami i zagranicą.
 5. Wspieranie organizacji pozarządowych.
 6. Ochrona lokalnego dziedzictwa kulturalnego.
 7. Stymulowanie polityki pro-rodzinnej.
 8. Polityka w zakresie pomocy społecznej, opieki nad osobami niepełnosprawnymi i w podeszłym wieku.
 9. Opiniowanie inicjatyw obywatelskich w zakresie spraw społecznych.
 10. Rozpatrywanie i opiniowanie zadań z zakresu remontów kapitalnych i bieżących w oświacie.
 11. Polityka w zakresie dbałości o walory krajobrazowe oraz wypoczynkowe gminy.
 12. Promocja turystyczna w kraju i na świecie.
 13. Upowszechnianie turystyki jako formy spędzania wolnego czasu
 14. Polityka w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i rekreacji.
 15. Tworzenie warunków dla rozwoju sportu w gminie.
 16. Rozpatrywanie i opiniowanie zamierzeń z zakresu inwestycji i remontów związanych z rekreacją i sportem.
 17. Polityka w zakresie zwalczania patologii społecznej w tym narkomanii i alkoholizmowi.
 18. Proponowanie i opiniowanie zmian nazw ulic i nadania nazw nowym ulicom.
Kadencja: 
2018-2023