Urząd

podstrona

Deklaracja dostępności cyfrowej www.przywidz.pl

To jest oficjalne oświadczenie o dostępności (accessibility statement) witryny internetowej Urzędu Gminy Przywidz – www.przywidz.pl

Wstęp deklaracji

Urząd Gminy Przywidz dokłada starań, aby zapewnić dostępność swojej strony internetowej www.przywidz.pl zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018 r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Dane teleadresowe jednostki:

Urząd Gminy Przywidz
Telefon: +48 586825146
Fax: +48 586825225
E-mail: sekretariat@przywidz.pl Adres korespondencyjny: ul. Gdańska 7, 83-047 Przywidz

Data publikacji strony internetowej:


Data ostatniej istotnej aktualizacji:

W Urzędzie Gminy Przywidz przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych cyfrowej strony internetowej w odniesieniu do wytycznych określonych w załączniku do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test - European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu), z którego wynika, że strona internetowa www.przywidz.pl spełnia wymagania w 86,88%.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.przywidz.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

- filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,

Wyłączenia

- mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
- część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Ułatwienia na stronie internetowej

podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
nawigacja za pomocą skrótów klawiszowych

Data sporządzenia deklaracji


Deklarację sporządzono dnia

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Sekretariat
e-mail: sekretariat@przywidz.pl Telefon: +48 586825146

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Gminy Przywidz znajduje się przy ul. Gdańskiej 7 i jest częściowo przystosowany dla osób niepełnosprawnych.