podstrona

Budowa kanalizacji sanitarnej w Aglomeracji Przywidz


babcia_007_0.jpgI etap – w miejscowości Pomlewo

Jest to jedna z najważniejszych inwestycji Gminy Przywidz, polegająca na budowie sieci kanalizacji o długości w sumie ponad 5 km. Instalacja była w części wykonywana nowoczesną technologią przewiertów sterowanych.

Sieć zawiera 11 nowoczesnych przepompowni.

Wartość całkowita projektu to 4.230.934,70 zł .
Otrzymaliśmy  dofinansowania z PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) instytucja zarządzająca Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w wysokości 2 403 583,00 zł,  pozostała część to środki własne gminy w wysokości 2 334 400,00 zł.

Projekt został realizowany jest przez firmę MOTA ENGIL z Krakowa wraz z firmą ELTOR Tczew.

W czwartek 31.10.2013r pomyślnie oddaliśmy do użytkowania kanalizację w miejscowości Pomlewo.

 

II etap –  Borowina –Trzepowo- Piekło Dolne

W grudniu 2012r. Gmina Przywidz uzyskała pozwolenie na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz tłocznej           o wartości kosztorysowej 5 mln zł brutto.
Ponad 4 km sieci doprowadzi ścieki do oczyszczalni w Przywidzu i w znaczący sposób poprawi czystość wód             w okolicy Trzepowa.
Została opracowana dokumentacja przetargowa. W zależności od uzyskanych środków na dofinansowanie przetarg zostanie ogłoszony na przełomie roku 2013/2014.

Ważnym elementem tej inwestycji jest wybudowanie 1300 m sieci wodociągowej do projektowanych 5 przepompowni.
W 2013r. zadecydowano o budowie NOWOCZESNEJ oczyszczalni ścieków w miejscowości Piekło Dolne. Ma być        to obiekt o wydajności 5 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców) z możliwością rozbudowy do 10 000 RLM.
Oczyszczalnia będzie umiejscowiona w najniższej z możliwych lokalizacji co zmniejszy koszty przepompowania ścieków z całej aglomeracji.
Planuje się wykonanie urządzeń w technologii zamkniętej co całkowicie wyeliminuje nieprzyjemne zapachy oraz hałas.
Została również opracowana dokumentacja PKU (Program Funkcjonalno-Użytkowy) wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (KIP) w celu uzyskania decyzji środowiskowej. Na podstawie wspomnianego PKU została przygotowana dokumentacja aplikacyjna o środki unijne oraz przygotowany przetarg na realizację zadania                w systemie ‘zaprojektuj i wybuduj’.
W listopadzie 2013r. podpisana została umowa na realizację inwestycji z firmą SOMBUD  z Somonina.
Koszt inwestycji po przetargu: 1.765.050,00 zł
Gmina Przywidz otrzymała wsparcie finansowe w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 760 000 zł .
W związku z dobrymi warunkami atmosferycznymi w dniu 17.02.2014r rozpoczęto pracę w miejscowości Trzepowo.
Inwestycja przebiegała zgodnie z harmonogramem, wykonawca prowadził prace pod nadzorem Inspektora               z ramienia Inwestora czyli Urzędu Gminy , wykonywał wideo inspekcje najważniejszych elementów sieci.
W ramach zadania wykonano kanalizację grawitacyjną o długości 6440 mb , w  tym przyłącza kanalizacyjne               o długości 2097 mb,  instalację kanalizacji tłocznej o dł. 4619 m i 3015 mb sieci  wodociągowych. Wybudowano  3 nowoczesne oświetlone przepompownie ścieków podłączone do centralnego monitoringu sieci kanalizacji                  w gminie Przywidz.
Ogromnym sukcesem i to w dużej mierze dzięki zaangażowaniu mieszkańców jest fakt, iż podłączono 100% wszystkich mieszkańców Trzepowa i Borowiny, którzy są w strefie technicznej możliwości podłączenia                    do kanalizacji.
Inwestycja całkowicie rozwiązała kwestię nie w pełni legalnych szamb, a także rozwiązała problem wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody.
Przy okazji budowy sieci kanalizacji wybudowano także 3015 mb  pełnowymiarowego wodociągu w miejscowości Trzepowo, a także dokonano prac naprawczo-remontowych dotyczących starego wodociągu polegających                      na zastąpieniu starych rur azbestowych na nowe bezpieczne rury PE.
Należy zaznaczyć także, iż dzięki inwestycji poprawił się stan dróg w miejscowości Borowina i Trzepowo z uwagi na dodatkowe, przewidziane w dokumentacji kruszywo dostarczone przez wykonawcę.
Dnia 10.04.2015  Powiatowy Inspektor Nadzoru budowlanego wydał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
Należy wspomnieć , iż formalnie gotowa jest druga część inwestycji obejmująca swym zasięgiem ulice Gdańską            i Kaszubską w stronę Przywidza  i Urząd Gminy czeka na zgody mieszkańców na przejście z sieciami przez fragmenty ich działek.

Zdjęcia w załączniku.

Informacje źródłowe:  Tomasz Herbasz
Opracowanie: Aleksandra Ciecholewska