Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Szkoły równych szans - wyrównanie szans edukacyjnych w Gminie Przywidz

Dnia 11.12.2012 roku Zarząd Województwa Pomorskiego podjął  uchwałę dotyczącą dofinansowania w kwocie 105 531,50 zł  projektu przygotowanego przez Gminę Przywidz w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Priorytet IX Rozwój Kształcenia i Kompetencji w Regionach,  Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty systemowe).

W projekcie uczestniczyć będą  szkoły podstawowe z terenu naszej Gminy.

Bezpośrednią pomocą objęte zostaną wszystkie dzieci klas I-III,  dla których przygotowane zostaną  dodatkowe zajęcia wyrównawcze oraz rozwijające zdolności i zainteresowania, wspierające indywidualny rozwój.