Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)  zwołuję XXIII  zwyczajną sesję Rady Gminy  Przywidz w dniu 27 grudnia 2012 r. o godz. 14-tej. Sesja odbędzie się   w Ośrodku Wypoczynkowym OMEGA w Przywidzu. 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawy regulaminowe:
  a) Zatwierdzenie porządku obrad,
  b) Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) Budżet Gminy Przywidz na 2013 rok – referuje Skarbnik Gminy
  - Opinia Składu Orzekającego RIO w Gdańsku o projekcie uchwały budżetowej Gminy Przywidz na 2013 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu – przedstawia Przewodniczący Rady Gminy.
  - Opinie  stałych komisji Rady Gminy – przedstawiają Przewodniczący Komisji.
  - Dyskusja
  - Głosowanie nad uchwałą budżetową. 
  b) Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy Przywidz na lata 2013 – 2019.
  - Opinia Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Rady gminy Przywidz o Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2019 – przedstawia Przewodniczący Rady Gminy
  - Opinie stałych Komisji Rady Gminy – przedstawiają Przewodniczący Komisji.
  - Dyskusja
  - Głosowanie nad uchwałą.
 6. Zmiany w budżecie Gminy Przywidz na 2012 rok.
 7. Uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.
 8. Udzielenia Powiatowi Gdańskiemu pomocy finansowej na uruchomienie wspólnego portalu geodezyjno- informacyjnego.
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
 10. Wnioski i oświadczenia radnych.
 11. Zakończenie obrad.