Najnowsze aktualności

Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm,)  zwołuję XXII zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu 12 grudnia  2012 r. o godz 16-tej . Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawy regulaminowe:
  a) zatwierdzenie porządku obrad.
  b) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) wygaśnięcia mandatu radnego
  b) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przywidz.
  c) uchwalenia  Programu współpracy Gminy Przywidz z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w 2013 roku.
  d) podziału  gminy na stałe obwody głosowania.
  e)zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2012 rok
 6.  Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
 7. Wnioski i oświadczenia radnych.
 8. Zakończenie obrad.