Mikroporady dla przedsiębiorców


 

aktualnosci

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) zwołuję XXI zwyczajną sesję Rady Gminy Przywidz w dniu 21 listopada 2012 r. o godz. 13-tej . Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Przywidzu.

Porządek posiedzenia :

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Sprawy regulaminowe:
  a) zatwierdzenie porządku obrad,
  b) przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
 3. Informacja Wójta Gminy z działalności i realizacji podjętych uchwał w okresiemiędzysesyjnym.
 4. Interpelacje radnych.
 5. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2011 rok – referuje Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy.
 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych obowiązujących w 2013 roku na terenie Gminy Przywidz,
  b) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego w 2013 r. na terenie Gminy Przywidz,
  c) obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej do obliczania podatku leśnego na 2013 r. na terenie Gminy Przywidz,
  d) wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad i poboru, terminu płatności tej opłaty,
  e) zatwierdzenia taryf za pobór wody z wodociągów gminnych oraz za odprowadzanie  ścieków do urządzeń gminnych,
  f) zmiany budżetu Gminy Przywidz na 2012 rok
  g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia WPF Gminy Przywidz na lata 2012 – 2019,
  h) zniesienia pomnika przyrody,
  i) zmiany obszaru objętego uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów położonych w obrębie ewidencyjnym Przywidz,
  j) upoważnienia do reprezentowania Rady Gminy Przywidz w sprawie skargi Moniki Zielińskiej oraz udzielenia pełnomocnictw.
  k) zamiany nieruchomości położonej w obrębie Kozia Góra wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości,
  l) regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Przywidz.
  m) udzielenia dotacji Rzymsko-Katolickiej Parafii pw. Św. Franciszka Ksawerego
 7. Zapytania i wnioski mieszkańców Gminy Przywidz.
 8. Wnioski i oświadczenia radnych.
 9. Zakończenie obrad.